ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

รวมทั้งหมดจำนวน 97 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564)  

แบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่

1.แจ้งเบาะแส  จำนวน 11 เรื่อง

2.ความเดือดร้อน จำนวน 14 เรื่อง

 3.กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่) จำนวน 26 เรื่อง 

4.ปัญหาที่ดิน จำนวน 6 เรื่อง

5.เรื่องขอความช่วยเหลือ จำนวน 26 เรื่อง 

6.เรื่องทั่วไป (อื่นๆ) จำนวน 14 เรื่อง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

18june

แยกข้อมูลออกรายเดือน (ประจำปี 2564) ได้ดังนี้