Back to Top

สายด่วน 1567 หรือ โทร. 0-5361-3007

ช่องทางการับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ☎️
สำหรับการร้องเรียนร้องทุกข์ และให้คำปรึกษา เพื่อลดไม่สะดวกและความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเดินทางและการสัมผัสติดเชื้อของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านที่ช่องทางที่หลากหลายค่ะ
 

183129715 181876303816963 7060539628794017757 n

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านถ้ำลอด 16-07-63

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. มีกลุ่มบริการนำเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณ 200 คน ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านการเก็บค่าบริการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย

เนื่องจากเกรงว่าเป็นการซ้ำซ้อน ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ในการนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง อำนวยความสะดวก

และดูแลความเรียบร้อยให้แก่กลุ่มผู้ยื่นหนังสือ โดยมีว่าที่ ร.ท.ขุนทอง สายบุตร ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนในการรับมอบหนังสือจากผู้ร้องและได้ชี้แจงทำความเข้าใจเบื้องต้นให้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือ

โดยกลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้รับฟังและเดินทางกลับ ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อโปรดพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

11492

 

 11492 0

 

 11495

 

 38414

 

 S 45522956

 

Page 1 of 9