ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 58000"
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5361-3007 หรือ 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5369-5502

 

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปาย

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นายอำเภอปาย ที่ว่าการอำเภอปาย ชั้น 1 ถ.ราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5369-9935

 

ศูนย์ดำรงธรรมปางมะผ้า

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นายอำเภอปางมะผ้า ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ชั้น 2 ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5361-7158

 

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขุนยวม

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นายอำเภอขุนยวม ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ชั้น 2 ถ.ขุนยวม-แม่แจ่ม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5369-1108

 

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ลาน้อย

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นายอำเภอแม่ลาน้อย ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น 1 ถ.แหล่งพาณิชย์ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5368-9022

 

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นายอำเภอแม่สะเรียง ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ชั้น 1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5368-2283

 

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสบเมย

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นายอำเภอสบเมย ที่ว่าการอำเภอสบเมย ชั้น 2 หมู่ 1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5361-8077