Back to Top

สายด่วน 1567 หรือ โทร. 0-5361-3007

Category: คู่มือ
Order Files by:
Name | Date
pdf.pngคู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (สำหรับประชาชน) HOT
pdf.pngแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
pdf.pngหลักเกณฑ์และชั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
pdf.pngคู่มือการปฎิบัติงานของบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
pdf.pngคู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์
pdf.pngแบบสอบถามความพึงพอใจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน