Back to Top

สายด่วน 1567 หรือ โทร. 0-5361-3007

Category: ข้อสั่งการ/คำสั่ง
Order Files by:
Name | Date
pdf.pngประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม HOT
pdf.pngคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1485/2557 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน HOT
pdf.pngประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน HOT
pdf.pngหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน HOT
pdf.pngเอกสารแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน HOT