1. การรับและลงทะเบียนหนังสือเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

กรณีร้องเรียนร้องทุกข์ตามช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งที่มาร้องเรียนด้วยตนเอง มายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่อง ลงทะเบียน

2. การเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราวเหตุการณ์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก้ไข แล้วรายงานศูนย์ดำรงธรรมทราบเพื่อพิจารณา
กรณีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หรือ การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วรายงานผลให้ทราบ
3. การติดตามผลการดำเนินการ

เมื่อมีการแจ้งให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่ได้รายงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจะแต้งเตือนตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

เตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 15 วัน
เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับเตือนครั้งที่ 1
เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับเตือนครั้งที่ 2
4. การรายงานผล

เมื่อส่วนราชการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปรายงานผลมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมฯ จะดำเนินการสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบหรือพิจารณาสั่งการ หรือ ยุติเรื่อง

5. ระบบบันทึกข้อมูล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด บันทึกรายละเอียดข้อมูลและผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้องมูสถิติในการตรวจสอบและติดตาม