ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  

เพื่อบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานฯ

และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล