เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาพ มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน" เพื่อรับเรืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในทุกเรื่อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว