Joomla Templates by Just Hosting Review

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด  และให้การปฏิบติงานของส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาพ  มีคุณภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และประชาชนได้รับความพึงพอใจ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน" เพื่อรับเรืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในทุกเรื่อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ  ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน  รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

 

  โครงสร้างบทบาทหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

  สถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

  สถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

Hits: 20451